Osobné údaje a ochrana súkromia

Základné informácie

 • Prevádzkovateľom stránky Zagurami.eu je spoločnosť Netidea s.r.o. so sídlom Ľanová 17, 900 31 Stupava, IČO 45550310 (ďalej len prevádzkovateľ).
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšími právnymi predpismi.
 • Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje používateľov služieb za iným ako zákonným účelom alebo účelom, s ktorým používateľ vyslovil súhlas. Dáta sú spracúvané iba v nevyhnutnom rozsahu po nevyhnutnú dobu.
 • Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba so súhlasom používateľa a v prípadoch, kedy mu to ukladá zákon.

Emailové upozornenia na nové články

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa v rozsahu: emailová adresa; a to na účel zasielania emailových upozornení na nové články uverejnené na stránke Zagurami.eu, ktoré si používateľ dobrovoľne objednal zadaním svojej emailovej adresy do objednávacieho formulára.

Odber emailových upozornení môže používateľ kedykoľvek zrušiť pomocou hypertextového odkazu uvedeného v každom odoslanom emailovom upozornení alebo písomnou žiadosťou zaslanou na emailovú adresu zagurami@zagurami.eu.

Emailová adresa používateľa je uchovávaná a spracúvaná prevádzkovateľom po dobu trvania odberu emailových upozornení a nebude poskytnutá tretím osobám s výnimkou prípadov, kedy to prevádzkovateľovi ukladá zákon.

Emailové upozornenia na nové články sú zasielané vo frekvencii maximálne 1x za týždeň. Popri odkazoch na nové články a zaujímavé články z archívu môžu tieto emaily obsahovať aj marketingové informácie prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vždy však len ako doplnok k upozorneniam na nové články.

Cookies

Prevádzkovateľ používa cookies na zlepšovanie služieb poskytovaných na stránke Zagurami.eu. Jej návštevou vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača.

Ak navštívite stránky Zagurami.eu a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.

Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, časovú platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej cookies môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.

Aké cookies používame

 • Základné umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 • Prevádzkové slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
 • Reklamné slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
 • Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Čo ak cookies nechcem?

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.

Ďalšie informácie o právach používateľa

a) Používateľ má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa písm. e) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
 8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu užívateľa.

b) Právo používateľa podľa písm. a) bodov V. a VI. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

c) Používateľ na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

d) Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka používateľa je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie používateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

e) Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje používateľa v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Používateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov používateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke používateľa, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov používateľa.

f) Ak používateľ uplatní svoje právo:

 1. písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom užívateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis používateľa; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať používateľovi,
 3. (v prípade, že existuje, potom) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

g) Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

h) Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

i) Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

j) Poskytnutie informácií používateľovi:

 1. Žiadosť používateľa podľa písm. a) bodov I. až III., V. až VIII. a písm. c) až e) vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
 2. Žiadosť používateľa podľa písm. a) bodu IV. vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie používateľovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 3. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť používateľa podľa tohto písm. i. bodov I. a II. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

k) Obmedzenie práv používateľa podľa písm. b) prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi používateľovi a úradu.

Na prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov a na kontakt vo veci výkonu vašich zákonných práv môžete použiť e-mailovú adresu zagurami@zagurami.eu.